Bảo lãnh mua nhà hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong bán, thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai là gì? Bảo lãnh như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 thì “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (sau đây gọi là bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai) là bảo lãnh ngân hàng, theo đó ngân hàng thương mại cam kết với bên mua, bên thuê mua (sau đây gọi là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại”.

Bảo lãnh mua nhà hình thành trong tương lai

Như vậy, việc bảo lãnh này được hiểu là ngân hàng cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư nếu đến thời hạn giao, nhận nhà ở nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng.

Theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 thì khi ký hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư sẽ gửi cho bạn bản sao hợp đồng bảo lãnh. Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và nếu bạn có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Bảo lãnh trong trường hợp bán, thuê mua nhà ở trong tương lai có bắt buộc không?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, bảo lãnh trong bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là bắt buộc đối với chủ đầu tư. Theo đó “chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

Phí bảo lãnh do ai chi trả?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 thì phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh. Như vậy, người trả phí bảo lãnh này sẽ do các bên thỏa thuận lựa chọn.

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.